Dla studentów

Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna dla osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z postanowieniami art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 roku, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z siedzibą w Łodzi, ul. Sterlinga 27/29, lok. 508, 90-212 Łódź, tel.: (42) 632 59 91, e-mail: dane.osobowe@fep.lodz.pl
2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wywiązania się przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości z obowiązków wynikających z zasad rekrutacji do Programu Stypendiów Pomostowych, programu praktyk i stażów zagranicznych lub innego z programów stypendialnych, do którego się Państwo zgłosiliście, a podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Dane mogą zostać ujawnione: partnerom programu, do którego się Państwo zgłosiliście, wyłącznie w celach realizacji tego programu, a także podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora danych osobowych usługi informatyczne, archiwistyczne, wyłącznie w zakresie i w celu wynikającym z tych usług, a także innym podmiotom, przy wykorzystaniu usług których Administrator prowadzi swoją działalność, takim jak przedsiębiorcy pocztowi w zakresie dostarczania korespondencji.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie prowadzenia rekrutacji, a później, w okresie umożliwiającym dochodzenie roszczeń (zgodnie Kodeksem Cywilnym ogólny termin przedawnienia roszczeń to 6 lat, roszczeń o świadczenia okresowe - 3 lata).
5. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy.
7. Podanie danych osobowych jest warunkiem kwalifikacji do odpowiedniego programu, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością kwalifikacji.
8. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (nie profiluje danych).